Obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky obecně

1. Provozovatelem internetového obchodu Lucie Štruncová dále jen „e-shop Polymer Week“, IČ: 07594526, se sídlem K. Steinera 8, Skvrňany, 318 00 Plzeň, tel.: 725756716, e-mail: support@polymerweek.com, dále jen prodávající.

2.  Níže uvedené obchodní podmínky vymezují práva, povinnosti a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu „e-shop Polymer Week“, které jsou pro obě strany závazné.

3. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde poté, co kupující odesláním objednávkového formuláře zašle prodávajícímu objednávku na uvedené zboží, za uvedenou cenu, včetně uvedených případných dopravních nákladů a prodávající potvrdí její přijetí. Kupující odesláním objednávkového formuláře potvrzuje, že souhlasí s obchodními, platebními a dodacími podmínkami a reklamačním řádem, a to ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

4. Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře přesné a pravdivé údaje. Přijatá objednávka je po zpracování prodávajícím potvrzena e-manilovou zprávou s přiloženou kupní smlouvou a informací o termínu dodání zboží. Kupující je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů v potvrzené objednávce, a pokud zjistí rozpor se skutečností, musí neprodleně kontaktovat prodávajícího a na případný rozpor v objednávce ho upozornit.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ověření nebo upřesnění objednávky, zejména pokud jde o chybějící či nepřesné údaje.

V případě vyprodání skladových zásob může dojít ke zpoždění dodávky objednaného zboží. Nedodá li prodávající objednané zboží kupujícímu ani do 3. kalendářních týdnů je prodávající povinen kupujícího o zpoždění dodávky informovat, a pokud kupující nebude souhlasit s náhradním termínem dodávky, má právo od smlouvy odstoupit.

6. Prodávající garantuje ceny platné v okamžiku objednání – pokud tedy dojde mezi odesláním objednávky a doručením zboží ke změně ceny, platí vždy cena uvedená v již uskutečněné objednávce.

7.  Prodávající má právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným. Prodávající musí kupujícího o této situaci neprodleně informovat. V případě že kupující již provedl úhradu části nebo celé ceny zboží a prodávající není schopen zajistit dodání objednaného zboží, prodávající musí neprodleně vrátit přijatou částku odpovídající ceně nedodaného zboží kupujícímu a případných nákladů na dopravu.

8. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat na kupujícím uhrazení přiměřené zálohy. Zálohy se týkají především zboží, které je dodáváno v úpravě podle přání zákazníka a požadovaná záloha může činit maximálně 20% z ceny zboží. Zálohová faktura bude vystavena elektronicky a zaslána kupujícímu e-mailem (zpravidla s potvrzením objednávky a kupní smlouvou), bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu, na který má být záloha za objednané zboží uhrazena. Po uhrazení celé zálohy na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta. Částka uhrazené zálohy bude kupujícímu při předání zboží odečtena z celkové ceny za zboží a bude mu předána konečná faktura.

9. Kupní cena zboží je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

10. Vystavená faktura slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny, pokud není dohodnuto jinak.

11. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu „e-shopPolymer Week“ dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníků bude chránit před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám.

 

II. Platební podmínky (způsoby úhrady zboží)

Převodem na účet před dodáním zboží

Při bezhotovostní platbě převodem na účet bude kupujícímu nejprve vystavena proforma faktury na celou cenu zboží, která bude zaslána elektronicky mailem. Proforma faktury bude obsahovat veškeré iniciály prodávajícího včetně čísla účtu na který má být celková cena za zboží uhrazena. Po uhrazení celé ceny zboží na účet prodávajícího vystaví konečnou fakturu a začíná běžet dodací lhůta. Pro platební styk používáme Fio bankuInformace o platbách zde.

Platba v CZK / payment in CZK: 2201524280 / 2010
Platba v EUR pouze ze Slovenska / payment in EUR from Slovakia only: 2101524283 / 2010
IBAN: CZ3320100000002101524283
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bank address: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Pozn: do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení kupujícího /pro kontrolu.

III. Dodací podmínky

Místem dodání zboží (ebook, pdf dokument) / služby (školení, workshopu) je adresa uvedená v položce produktu/služby (místo konání školení), popř. zaslání elektronické formy dokumentu na emailovou adresu kupujícího.

U objednávek není z toho důvodu účtováno žádné dopravné (s výjimkou knížek a časopisů)

Termín dodání zboží je závislý na tom, jedná-li se o skladovou položku nebo o zboží na zakázku. Po přijetí každé objednávky je kupujícímu potvrzen termín dodání zboží.

K převzetí zboží kupujícím dochází buď osobním převzetím u prodejce nebo převzetím od dopravce.

IV. Záruční doba

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami.

Záruční doba pro koncové spotřebitele (občany) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena jiná záruční doba, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

Záruční doba pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby, atd.) je 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není na obale výrobku uvedena kratší záruční doba než 6 měsíců, potom platí záruční lhůta uvedená na obale výrobku.

V. Reklamační řád

Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při uplatňování reklamace je kupující povinen prokázat, že dané zboží zakoupil v našem e-shopu: Polymer Week  a reklamované zboží dodat prodávajícímu společně s popisem reklamované vady – viz reklamační formulář.

Reklamace jsou vyřizovány osobně u prodejce po předchozím smluvení schůzky, nebo prostřednictvím přepravce, kdy je reklamované zboží zasláno společně s popisem závady a doložením data nákupu, případným záručním listem prodávajícímu, který ji vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího vyrozumí textovou formou.

VI. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel (nikoliv podnikatelský subjekt) má podle Občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to do 14 dní od převzetí zboží a zboží vrátit nejpozději do14 dní od odstoupení od smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne zboží v uvedené lhůtě vrátit, musí zboží poslat do 14 dní od odstoupení od smlouvy (určující je datum odeslání) zpět prodejci za těchto podmínek:

  1. prodejci musí být doručeno písemné odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky – viz vzorový formulář pro odstoupení.
  2. před navrácením zboží je nutné o tomto prodávajícího informovat a dohodnout formu navrácení zboží
  3. kupující musí doložit, že zboží bylo zakoupeno v e shopu Polymer Week
  4. zboží nesmí být poškozené, ani jinak znehodnocené a nesmí mít žádné vady
  5. zboží musí být kompletní
  6. zboží v elektronické podobě (ebooky, návody v PDF) není možné vracet!!!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu navráceny peníze za zboží nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodejci při odstoupení od smlouvy nese kupující. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Věříme, že i Vy budete s našimi službami spokojeni.

Váš obchod Polymer Week